Logistics đóng vai trò quan trọng trong thời đại toàn cầu hóa. Trước sự gia tăng của mua sắm trực tuyến, nhu cầu liê